Repetisjonsspørsmål til kapittel 7, bokmål

1 Hvor mange mennesker levde i Norge ca. år 1500?

2 Hvor høyt var folketallet midt på 1600-tallet og omkring år 1800?

3 Hva skjedde med det norske riksrådet da Norge og Danmark kom i fast union i 1536–37?

4 Hvilke følger fikk unionen med Danmark for norsk språk og kultur?

5 Hvorfor var norske bondefamilier friere enn bondefamilier i Danmark?

6 Mange norske bønder var leilendinger. Hvorfor ville de bli selveiere?

7 Hvorfor vokste husmannsvesenet fram fra midten av 1600-tallet?

8 Hva var forskjellen mellom en arbeidshusmann og en bygselhusmann?

9 Hvilke arbeidsoppgaver hadde fogdene og sorenskriverne?

10 Hvorfor økte ikke skattetrykket etter 1720?

11 Hvordan tok bøndene seg av de fattige på 1700-tallet?

12 Hva betydde overhøring og konfirmasjon for ungdommen?

13 Hvorfor kom regning med i skolens læreplaner på 1700-tallet?

14 Hva vil det si at samene bodde i sidaer?

15 Hvorfor oppstod det et skille mellom flyttsamene og de samene som levde av fiske og jordbruk?

16 Hvem var Thomas von Westen?

17 Hva var merkantilismen?

18 Hvor hadde Danmark-Norge kolonier?

19 Hva gikk helstatspolitikken ut på?

20 Hva var kjøpstadsprivilegiene?

21 Hvorfor økte etterspørselen etter norsk trelast fra ca. 1600?

22 Hvilke bergverk vokste fram i første halvdel av 1600-tallet?

23 Hvorfor ble fiskerbøndene avhengige av bryggekjøpmennene?

24 Hva betydde navigasjonsakten for norsk skipsfart?

25 Forklar hvordan maktbalansen i Norden ble gjenopprettet i 1720.