Repetisjonsspørsmål til kapittel 13, nynorsk

1     Kva kjenneteikna Lenins marxisme-leninisme?

2     Kva utløyste slutten på tsarstyret våren 1917?

3     Kva var målet for revolusjonen til bolsjevikane hausten 1917?

4     Kvifor vart det borgarkrig i 1918?

5     Kva var Trotskij og Stalin usamde om?

6     Kva var GULag og Moskvaprosessane?

7     Kva gjorde USA til den leiande økonomiske makta i 1920-åra?

8     Kva var årsaka til børskrakket i USA i 1929?

9     Kva var hovudinnhaldet i New Deal-politikken til president Roosevelt?

10   Kvifor førte krisa i USA til ei økonomisk verdskrise?

11   Kva kjenneteikna fascismen som ideologi?

12   Korleis kom Mussolini til makta?

13   Kva var hovudinnhaldet i den nazistiske ideologien til Hitler?

14   Korleis vart Hitler statsminister (kanslar)?

15   Kvifor vart Arbeidarpartiet revolusjonært i 1918?

16   Kvifor stifta Quisling partiet Nasjonal Samling (NS)?

17   Kva gjekk kriseforliket mellom Arbeidarpartiet og Bondepartiet i 1935 ut på?

18   Korleis behandla norske styresmakter minoritetar i mellomkrigstida?