Striden mellom pave og keiser. Investiturstriden

I konflikt med kirkens krav om overhøyhet utnevnte den tysk-romerske keiseren selv biskoper (investitur). Pave Gregor 7. forbød i 1075 verdslig (Ikke-kirkelig) investitur, og resultatet var den såkalte investiturstriden mellom pave og keiser. Muligheten for å utnevne biskoper var spesielt viktig for keiseren, fordi keiserrikets administrative system bygde på kontrollen over den tyske kirken. Da Henrik 4. nektet å godkjenne pavens forbud av verdslig investitur, ble han bannlyst, avskjediget og ydmyket av paven, som tvang ham til bot og bedring for å få igjen keiserverdigheten.

Oppgave

  1. Hva var investiturstriden?
  2. Hva var bakgrunnen for striden,?
  3. Hvilke anklager retter Henrik 4. mot Gregor 7.?
  4. Hvilke argumenter bruker Henrik 4. for å begrunne sitt eget maktgrunnlag?
  5. Hvordan endte investiturstriden?

Kilde

Brev fra keiser Henrik 4. til pave Gregor 7., mars 1076

Henrik, ikke ved overgrep, men ved Guds vise forordning konge, til Hildebrand, ikke lenger pave, men falsk munk. [Henrik hadde fått sine egne biskoper til å avsette paven.] En slik hilsen har du fortjent til din skam, du som ikke har skånet noen stand i kirken, men har gjort alle delaktig i forvirring i stedet for ære, forbannelse i stedet for velsignelse. For – og det bare for å trekke fram noe av det viktigste – Den Hellige Kirkes foresatte, nemlig erkebiskopene, biskopene, prestene, Herrens salvede, har du ikke bare sjenert deg for å antaste, men du har trådt dem under fot som tjenere som ikke vet hva deres herre gjør.

Ved å vanære dem har du skaffet deg lovprisninger fra mengden. Du innbilte deg at ingen av dem forstod noe, men at du alene visste alt. Men denne viten har du ikke villet bruke til å bygge opp, men til å ødelegge, slik at vi med rette tror at den hellige Gregor [Gregor den store 590–605] hvis navn du har tilranet deg, med profetisk innsikt tenkte på deg da han sa: "Ved å ha en mengde underordnede blir som regel den foresatte forledet til overmot; når han ser at han makter mer enn alle andre, og derfor tror at han har større innsikt enn alle." Og dette har Vi tålt, fordi Vi forsøkte å beskytte den apostoliske stols ære.

Men du forvekslet Vår ydmykhet med frykt, og sjenerte deg derfor ikke for å reise deg mot selve den kongelige makt, som Gud har gitt Oss.

Du har våget å komme med trusselen om at du ville ta denne makten fra Oss, som om Vi hadde mottatt riket av deg, som om konge- eller keisertronen var i din og ikke i Guds hånd. Han, Vår Herre Jesus Kristus, har kalt Oss til kongemakten, men ikke deg til geistlig makt.

For du har klatret opp på denne stigen: Med list har du skaffet deg penger i strid med munkeløftet, med penger gunst og med gunst våpenmakt.

Med våpenmakt har du så nærmet deg fredens stol, og fra fredens stol har du fordrevet freden idet du bevæpnet de underordnede mot deres foresatte, idet du, som ikke er kalt, lærer andre å forakte våre biskoper, som er kalt av Gud, idet du har frarevet prestene deres embeter og gitt dem til lekfolk, slik at de kunne avsette og fordømme dem som de selv har fått til lærere av Herrens hånd gjennom bispevigselen. Også meg har du rørt ved, jeg som, skjønt uverdig, allikevel er kronet som en av Herrens salvede til å herske, og det til tross for at de hellige fedres overleverte skrifter lærer at jeg bare kan dømmes av Gud og ikke kan avsettes på grunn av noe feiltrinn hvis jeg ikke avviker fra den rette tro, noe som er meg fjernt. (...) Selv den hellige Peter, den sanne pave, roper: "Frykt Gud, ær kongen!" Men du, som ikke frykter Gud, vanærer også meg som er innsatt av ham. Derfor har den hellige Paulus, som ikke skånte engelen fra himmelen hvis han ville preke noe annet, heller ikke unntatt deg når du lærer annerledes på jorden. For han sier: "Men selv om vi eller en engel fra himmelen preket et annet evangelium for eder enn det som vi har preket for eder, han være forbannet." Derfor skal du, fordømt av denne forbannelse og ved alle Våre biskopers og Vår egen kjennelse, stige ned, forlate Peters stol som du har tilrevet deg! La en annen bestige Peters hellige stol, en som ikke dekker over maktbruk ved from atferd, men forkynner den salige Peters rene lære. For jeg, Henrik, av Guds nåde konge, sammen med alle mine biskoper, jeg sier til deg: Stig ned, stig ned, du som evig skal fordømmes.

(Fra Ragne Bugge: Middelalderen i dokumenter, Olaf Norlis Forlag 1965)