Brev fra Leonardo da Vinci [Ferdighetsmål A]

Under renessansen ble det gjort framskritt innen teknologi og vitenskap. For renessansekunstneren eksisterte ikke noe skille mellom kunst og teknologi, og kunstnerne var ofte dyktige kunsthåndverkere. Universalgeniet og renessansemennesket Leonardo da Vinci var både kunstner, matematiker og ingeniør og tegnet like gjerne arbeidstegninger til helikoptre som å male.

Kilden er utdrag fra et brev fra Leonardo da Vinci til Lodovico Sforza i Milano. Brevet er udatert, men det stammer fra 1480-årene.

Oppgave

Hvilke ferdigheter hos seg selv framhever Leonardo mest, og hva kan være bakgrunnen for det?

Kilde

Brevet

Min høyvelbårne herre
Jeg har i tilfredsstillende grad sett og prøvd konstruksjoner av alle dem som blir regnet for å være mestere og oppfinnere når det gjelder krigsinstrumenter. Nå forholder det seg jo så at krigsinstrumenter slett ikke er annerledes i funksjon og virkemåte enn de ting som ellers benyttes. Derfor vil jeg gjerne – og uten å henvende meg til noen som helst andre – få gjøre den umak å forklare meg for Deres Eksellense, idet jeg meddeler disse mine hemmeligheter og stiller dem samtidig til rådighet på et hvilket som helst passende tidspunkt. Samtidig vil jeg uttrykke håpet om et godt resultat av alle disse ting som jeg har satt opp i korte trekk:

Jeg har midler til å sette opp meget lette broer som det er ytterst lett å transportere med seg. Med disse broer kan man forfølge fienden, eller også bruke dem til å unnfly ham, om nødvendig. Likeledes kan jeg lage broer som er sikret mot ild og ikke skades i et slag, og som også på en lettvint måte kan tas ned og settes opp igjen. Dessuten har jeg midler til å sette fiendens broer i brann og ødelegge dem.

Ved beleiring av en by forstår jeg meg på å avlede vannet fra graven og på å sette opp uendelig mange broer med trinn samt andre instrumenter som hører til et sådant foretagende.

Likeså, når bombardenes [kastemaskinenes] virksomhet ikke kan utnyttes ved en beleiring på grunn av murens høyde eller på grunn av festningens styrke og dens beliggenhet, har jeg midler til å ødelegge et hvilket som helst tårn eller annen befestning, om disse da ikke nettopp er satt på fjellgrunn.

Videre kjenner jeg en art bombardere som er lette og enkle å bære, og med dem kan man slynge ut små uvær. Og med den røyk som da oppstår skaper man stor forskrekkelse hos fienden til dennes store skade og forvirring.

I fredstid mener jeg at jeg, sammenlignet med enhver annen, i tilfredsstillende grad yter meget – både når det gjelder oppførelsen av offentlige og private bygninger, og dessuten ved å lede vann fra ett sted til et annet.

Likeledes kan jeg arbeide som billedhogger i marmor, bronse og leire, og på tilsvarende vis yte alt i malerkunsten, en ytelse som kan gjøres i sammenligning med hvem annen det så skulle være. (...)

I tilfelle noen av de nevnte ting skulle synes umulige og ugjennomførbare for noen, så tilbyr jeg meg med den største beredvillighet å gjøre en prøve på dette i Deres park eller på et annet sted som Deres Eksellense finner passende. Jeg anbefaler meg til Dem med den størst mulige hengivenhet.