Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 7

1. [Ferdighetsmål D] I kapittel 4 «Vikingtid og middelalder i Norge» leste du at bøndene ble leilendinger under kongen, kirken og adelen. Bøndene i denne perioden fikk derimot eiendomsretten til de gårdene de drev. Lag en oversikt over årsakene til at jord skiftet eier i middelalderen og i perioden 1500–1800.

 

2. [Ferdighetsmål C] Bruk Internett og lag en presentasjon av Kongsberg sølvverk, Røros kobberverk eller et av de norske jernverkene. Legg vekt på den betydningen bedriftene hadde for lokalsamfunnet og for den dansk-norske staten.

 

3. [Ferdighetsmål A] Dikteren Petter Dass (1647–1707) var sokneprest i Alstahaug i Nordland. Han ble sterkt inspirert av natur, folk og næringsveier i Nord-Norge. I 1670-årene skrev han det store diktet «Nordlands Trompet». Utdraget nedenfor handler om fisket. (Teksten er forenklet.)

Du Torsk må vel kalles vår Næring og Brug,

Du skaffer fra Bergen så mangen Tønd’ Rug,

Den stakkels Nordfarer til Føde.

(...)

Skuld’ Torsken os feile, hvad hadde vi da,

Hva skulle vi føre til Bergen herfra?

Da seilet’ vist Jægtene tomme.

(...)

Nei! Fisken i Vannet, det er våres Brød,

Og miste vi hannem, da lide vi Nød,

Og jammerlig nødes at sukke.

 

Fortell med dine egne ord hva Petter Dass vil få fram i denne delen av «Nordlands Trompet». Vurder hvor pålitelig dette diktet er som historisk kilde.