Enkle arbeidsoppgaver til kapittel 13

1. [Ferdighetsmål B] Bruk læreboken og nettet. Lag korte foredrag om Lenin, Trotskij, Kollontaj og Stalin. Hva gjorde dem til revolusjonære? Hvilke trekk ved deres personlighet og hvilke ytre forhold kan forklare deres handlinger?

 

2 [Ferdighetsmål A]. Nordmannen Fridtjof Nansen gjorde en innsats under hungersnøden i Sovjetunionen i 1921–23. Nedenfor er utdrag av en tale Nansen holdt i Folkeforbundet for å få økonomisk støtte til hjelpearbeidet. (Utdrag fra Carl Emil Vogt: Nansens kamp mot hungersnøden i Russland 1921–23, Aschehoug 2007)

«(...) I menneskehetens navn, i navn av alt der er edelt og hellig, appellerer jeg til dere, som selv har kone og barn hjemme, å tenke på hvad det betyr å se kvinner og barn dø i millionvis. Fra dette sted appellerer jeg til regjeringene, til Europas folk, til hele verden om hjelp. Skynd dere å handle, før det er for sent å angre.»

a. Nansen fikk liten respons på talen. Hva kan være årsakene til det?

b. Lag et lite foredrag om Nansens hjelpearbeid og de resultatene han oppnådde.

c. Seinere president Herbert Hoover organiserte et amerikansk hjelpeprogram i Russland samtidig med Nansen. Finn ut hva Hoovers organisasjon oppnådde.

 

3. [Ferdighetsmål A] I et intervju i 1990-årene forsvarte en tidligere direktør for en GULag-leir i 1930-årene den hardhendte bruken av straffanger slik: «Fra begynnelsen visste vi at verden aldri ville la Sovjetunionen være i fred. Det var ikke bare Stalin som forstod det – alle, hver eneste kommunist, hvert eneste vanlige menneske, forstod at vi måtte bygge, og vi måtte bygge under vissheten om at vi snart ville være i krig. Så derfor var jakten på alle råvarer som kobber, nikkel, aluminium og jern utrolig intens i mitt område. Vi hadde alltid visst om de enorme ressursene i Norilsk – men hvordan skulle vi utvinne dem i Arktis? Hele utbyggingen ble plassert i hendene på NKVD, innenriksdepartementet. Hvem ellers kunne ha klart det? Du vet at mange personer ble arrestert. Og vi trengte titusener der oppe (...)» (Anne Applebaum: Gulag. A history, Penguin 2003. Til norsk ved Asle Sveen)

NKVD-lederen Jeshov talte i 1938 til folk fra det hemmelige politiet om nødvendigheten av hardhendte utrenskninger: «Jeg er nok liten av vekst. Men hendene mine er sterke – Stalins hender. (...) Det vil forekomme uskyldige ofre i denne striden mot fascistiske agenter (...) Vi er i ferd med å rette et avgjørende slag mot fienden; la oss ikke tåle at noen blir forbannet fordi vi dulter borti dem med albuen. Det er bedre at ti uskyldige lider, enn at en spion slipper unna. Når du hogger ved, så fyker flisene.» (Fra Simon Sebag Montefiore: Stalin. The Court of the Red Tsar, Poenix 2004. Til norsk ved Asle Sveen)

a. Hvordan forsvares tvangsarbeid og utrenskninger i disse to sitatene?

b. Hvilke konsekvenser fikk disse holdningene?

c. Finn eksempler på slike holdninger i politikken i vår tid.

 

4. Sammenlikn den revolusjonære utviklingen i Russland/Sovjetunionen fra 1917 til 1938 med det som skjedde i Frankrike etter revolusjonen i 1789 og fram til 1799. Hvilke likheter og forskjeller er det?

 

5. [Ferdighetsmål B] Lag et kort foredrag om Henry Ford, Herbert Hoover og Franklin D. Roosevelt og den rollen de spilte for USA og verden fram til slutten av 1930-årene.

 

6. [Ferdighetsmål C] Lag et lite foredrag om den sosiale, politiske og økonomiske situasjonen til den afroafrikanske befolkningen i USA i 1920–30-årene. Hvilken rolle spilte organisasjonen Ku Klux Klan? I hvilken grad ble afroafrikanernes situasjon endret under Roosevelt og New Deal?

 

7. Motstand mot New Deal og National Recovery Act [Ferdighetsmål A]

Utdrag fra en tale i Senatet rettet til president Roosevelt fra en republikaner:

«Herr president! Vennene av den såkalte National Recovery Act innrømmer at det er et revolusjonært stykke lovgivning. Innholdet i lovforslaget strider åpenlyst imot demokratiets prinsipper (...) Dette lovforslaget sosialiserer Amerikas industri. Dersom Karl Marx selv hadde stått opp fra sin grav for å utforme lovforslaget, så kunne ikke seieren for hans ideer vært større. Det merkelige er at Stalin, tsaren i den gudløse sovjetrussiske regjeringen, ikke har sendt gratulasjonstelegram til Det hvite hus, for lovforslaget reklamerer så åpenlyst med at det er «Made in Moscow» (...) Hvis dette lovforslaget blir vedtatt, vil alle medlemmene i det demokratiske partiet kunne ansettes i det offentlige (....) Og det aller verste er at det brennemerker de tradisjonelle amerikanske dygdene: individets verd, gavmildhet, sparsommelighet, klokskap, personlig hederlighet og ansvarlighet. (...) Det er ikke noe mystisk med dette lovforslaget. Det er ren og skjær statssosialisme.» (Fra Congressional Record, bind 77, Washington DC)

a. Hva ved New Deal er det republikaneren reagerer mot?

b. Drøft i hvilken grad han hadde rett i kritikken sett fra sitt ståsted i politikken.

c. Hvilken holdning til New Deal kommer fram i teksten i denne læreboken?

 

8. [Ferdighetsmål A] Fagforeningslederen John Lewis holdt et radioinnlegg i desember 1936: «(...) Store selskaper som US. Steel og General Motors har et moralsk ansvar overfor offentligheten. De har ingen moralsk eller legal rett til å spille diktator overfor hundretusener av ansatte. De har ikke rett til å bryte loven om arbeidernes rett til å organisere seg og retten til å forhandle kollektivt. I et politisk demokrati har de ikke lov til å holde rettighetene til et fritt folk nede (...) Den tid er forbi i Amerika da arbeiderne kunne bli jult opp, gasset eller skutt ned ustraffet (...) Arbeiderne venter også beskyttelse av forbundsregjeringen i forsøkene på å nå sine lovlige mål (...)» (Utdrag fra Daniel Aaron og Robert Bendiner (red.): The Streniuous Decade, Doubleday & Co, New York 1970)

a. Hva kan være årsaken til at republikanske politikere og bedriftseiere motarbeidet fagforeninger?

b. Hvilken holdning hadde president Roosevelt til fagforeningene?

c. Hvilken stilling har fagforeningene i USA i vår tid?

 

9. [Ferdighetsmål B og C] Bruk læreboken og nettet og lag en kort presentasjon av Benito Mussolini. Hvilke begivenheter formet ham? Hva kan forklare at han gikk fra marxistisk internasjonalisme til ekstrem nasjonalisme? Hvordan ser italienerne på Mussolini og fascismen i dag?

 

10. [Ferdighetsmål B] Lag korte foredrag om Hitler, Goebbels, Göring og Himmler. Hvordan påvirket oppvekst, samtidige ideer, samfunnsforhold og hendinger handlingene til disse personene?

 

11. Hitlers kvinnesyn [Ferdighetsmål A]

Utdrag fra en tale til det nazistiske kvinneforbundet i 1934:

«Slagordet kvinnefrigjøring er helt og holdent oppfunnet av jødiske intellektuelle, og dets innhold er preget av den samme ånd. (...) Vi oppfatter det som ikke riktig hvis kvinnen trenger inn i mannens verden, inn i hans hovedområde; vi finner det derimot naturlig at disse to verdenene blir værende atskilt. Den ene er preget av følelsenes og sjelens kraft. Det andre er preget av visjonens, hardhetens og beslutningens kraft og av viljen til å handle. (...) Det mannen yter i heltemot på slagmarken, yter kvinnen i evig, tålmodig omsorg og utholdenhet.» (Fra Henrik Pers: Dagligliv under fascismen. Gyldendal, København 1979. Til norsk ved Gunnar Bureid)

a. Hvordan kom Hitlers kvinnesyn til syne i praktisk politikk i 1930-årene?

b. Hvordan kan man forklare at mange tyske kvinner var begeistret for Hitler?

c. Hvor sterkt står et slikt kvinnesyn i vår tid?

 

12. Sammenlikn fascismen og kommunismen. Drøft likheter og ulikheter når det gjelder menneskesyn, ideologiske og politiske mål, organiseringen av staten og resultatene de oppnådde.

 

13. [Ferdighetsmål B] Presenter Martin Tranmæls, Einar Gerhardsens og Johan Nygaardsvolds liv fram til slutten av 1930-årene. Hva gjorde at de sluttet seg til arbeiderbevegelsen? I hvilken grad endret de sitt politiske syn i løpet av 1920–30-årene?

 

14. Moskvatesene [Ferdighetsmål A]

Utdrag fra Moskvatesene, som ble utformet av Lenin og vedtatt av Komintern i 1920. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å akseptere tesene i 1921:

2. Enhver organisation, som vil tilslutte sig den kommunistiske Internationale, må regelret og planmæssig fjerne reformistene og centrumsfolkene fra alle mer eller mindre ansvarsfulde stillinger i arbeiderbevægelsen (...) og erstatte dem med sikre kommunister (...)

3 Næsten alle land i Europa og Amerika træder nu klassekampen ind i borgerkirgens fase. Under disse forhold kan kommunisterne ikke ha noen tillid til den borgerlige legalitet (lovlydighet). De er forpliktet til overalt at skape et parallelt illegalt organisationsapparat, som i det avgjørende øieblik kan hjælpe partiet til at opfylde sin pligt mot revolutionen (...)

16 Alle beslutninger av den kommunistiske Internationales kongres (...) er bindende for alle partier som er tilsluttet den kommunistiske Internationale (...)

(Utdraget er hentet fra Knut Langfeldt: Moskvatesene i norsk politikk. Universitetsforlaget 1961)

a. Hvorfor skapte disse punktene strid og splittelse innenfor Arbeiderpartiet i 1923?

b. Hva ble resultatet av striden om disse punktene?

 

15. [Ferdighetsmål B] Lag et kort foredrag om Johan Ludvig Mowinckel. Hva stod han for politisk? Hvilke andre viktige verv i samfunnet hadde han?

 

16. [Ferdighetsmål A] Presenter Vidkun Quislings liv fram til slutten av 1930-årene. Hvilken bakgrunn hadde han? Hvilken rolle spilte Fridtjof Nansen for ham? Hva formet hans syn på samfunn og politikk?

 

17. Kvinnene fikk stemmerett i 1913. I hvilken grad oppnådde kvinnene likestilling i Norge i 1920–30-årene? (Se rammeteksten om deltakelse i arbeidslivet på side 331.) Finn ut hvor mange kvinner som satt på Stortinget i mellomkrigstiden.

 

18. Lag et foredrag om hjemkommunen din i mellomkrigstiden. Legg vekt på å få fram både sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold (SPØK).

 

 

19 [Ferdighetsmål K]. Kunst og kultur. Ta utgangspunkt i illustrasjonene i dette kapitlet. Lag en presentasjon av nye retninger innenfor musikk, arkitektur og bildekunst i verden og i Norge 1920–30-årene. I hvilken grad påvirket politikk, sosiale og økonomiske spørsmål kunsten?