Menneskerettighetserklæringen av 1789 og den amerikanske uavhengighetserklæringen

Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt i august 1789 og kom siden til å danne innledningen i forfatningen av 1791. Den amerikanske uavhengighetserklæringen ble vedtatt 4. juli 1776.

Oppgave

 1. Hvor i den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske menneskerettighetserklæringen finner du innholdet i begreper som "naturlige rettigheter", "folkesuverenitet", "samfunnskontrakt", "opprørsrett" og "frihet"? Hvilke filosofer kom med disse ideene?
 2. Hvor finner du maktfordelingsprinsippet i menneskerettighetserklæringen av 1789 og forfatningen av 1791?

Kilder:

Utdrag av menneskerettighetserklæringen av 1789 

 1. Menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter.
 2. Målet for enhver politisk sammenslutning er å bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendomsrett, sikkerhet mot og rett til motstand mot undertrykkelse.
 3. Opphavet til all suverenitet er etter sitt vesen hos folket.
 4. Friheten består i å kunne gjøre alt som ikke skader andre; utøvelsen av hvert menneskes naturlige rettigheter har altså bare de grenser som sikrer andre medlemmer av samfunnet de samme rettigheter. Disse grenser kan bare bestemmes av loven.
 5. Loven har bare rett til å forby handlinger som er skadelige for samfunnet. Det som ikke er forbudt i loven, kan ikke bli hindret, og ingen kan tvinges til å gjøre det som loven ikke befaler.
 6. Loven er uttrykk for folkeviljen. Alle borgere har rett til, personlig eller gjennom sine representanter, å være med på å utforme den. Den skal være den samme for alle, enten den verner eller straffer. Da alle borgere er like for loven, har de lik adgang til alle verdigheter, embeter og offentlige ombud etter sin dyktighet og uten annen forskjell enn forskjellen i deres dyder og talenter.
 7. Ingen kan bli anklaget, fengslet eller holdt fast uten i de tilfeller som loven bestemmer, og i samsvar med de former som den har foreskrevet. De som tilskynder til, besørger, utfører eller lar utføre vilkårlige befalinger, skal straffes; men enhver borger som blir stevnet eller grepet i henhold til lov, skal øyeblikkelig lyde; han gjør seg skyldig ved å gjøre motstand.
 8. Loven skal bare fastsette straffer som er strengt og øyensynlig nødvendige, og ingen kan bli straffet uten ifølge en lov som er vedtatt og kunngjort før forbrytelsen og lovlig anvendt.
 9. Det forutsettes at en mann er uskyldig inntil han er kjent skyldig. Hvis det er absolutt nødvendig å fengsle noen, skal derfor enhver strenghet som ikke er nødvendig for å sikre seg hans person, være strengt forbudt i loven.
 10. Ingen skal forfølges for sine meninger, selv religiøse, med mindre de gir dem til kjenne på en måte som forstyrrer den offentlige orden som loven fastsetter.
 11. En av menneskets dyrebareste rettigheter er fritt å kunne meddele andre sine tanker og meninger; enhver borger kan derfor tale, skrive og trykke fritt, med det forbehold at han skal svare for misbruk av denne friheten i de tilfeller som loven fastsetter.
 12. Sikkerheten for menneske- og borgerrettighetene krever en offentlig myndighet; denne myndighet er innsatt til fordel for alle, og ikke til særlig nytte for dem som den er betrodd til.
 13. For å opprettholde den offentlige myndighet og dekke utgifter til administrasjon er en alminnelig skatt uunngåelig; den skal fordeles likelig på alle borgere i forhold til deres evne.
 14. Alle borgere har rett til, selv eller ved sine representanter, å dømme om den offentlige skatt er nødvendig, til fritt å godta den, å følge bruken av den, og å bestemme dens beløp, utligning, oppkreving og varighet.
 15. Samfunnet har rett til å kreve enhver offentlig embetsmann til regnskap for hans embetsvirksomhet.
 16. Et samfunn hvor rettighetene ikke er sikret, eller makten ikke er delt mellom bestemte myndigheter, har ingen forfatning.
 17. Da eiendom er en ukrenkelig og hellig rett, kan en ikke ta den fra noen med mindre tvingende offentlige grunner, fastslått på lovlig måte, klart krever det, og på betingelse av at han får rettferdig vederlag, fastsatt på forhånd.

 

Utdrag av den amerikanske uavhengighetserklæringen

Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er født like, at de alle har fått vise umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse. Vi mener at regjeringer er innstiftet blant menneskene for å sikre disse rettighetene, og at de bygger sin rett til å styre på samtykke fra dem de styrer over. Når en styreform blir slik at den skader disse formål, har folket rett til å avskaffe den og sette opp et nytt styre, bygd på de grunnsetninger og organisert i de former som synes best skikket til å sikre velferd og lykke. Disse kolonier har tålmodig funnet seg i mye, men nå er det blitt nødvendig for dem å forandre sitt tidligere styre. Den nåværende engelske konges historie er historien om gjentatte krenkelser og overgrep, som alle har det direkte mål å opprette et absolutt tyranni over disse statene. For å bevise dette vil vi legge kjensgjerningene fram for en upartisk verden:

Kongen av Storbritannia har holdt stående hærer blant oss i fredstid uten samtykke av våre lovgivende forsamlinger. Han har alliert seg med andre (dvs. det engelske parlament) for å tvinge på oss en lovgivning som er fremmed for vår forfatning og ikke godkjent av våre lover, og disse såkalte lovene har han gitt sin sanksjon til. Han har frasagt seg regjeringen i disse kolonier ved å erklære at de står utenfor hans vern og ved å føre krig mot dem. (...) Vi representantene for Amerikas forente stater, erklærer derfor at disse forente koloniene er og med rette bør være frie og uavhengige stater, og at de er løst fra all troskap mot den britiske krone, og at all politisk forbindelse mellom dem og den britiske stat er og bør være fullstendig oppløst. (...)