Konvensjonen i Moss

Tekstutdraget nedenfor er hentet fra Tønnes Andenæs: Grunnloven vår. Universitetsforlaget 1976.

Oppgave

  1. Hvilke innrømmelser gjør kongen av Sverige overfor det norske Stortinget og Eidsvollgrunnloven?
  2. Hva måtte Kristian Fredrik forplikte seg til?
  3. Hva bestemmes i den hemmelige artikkelen, og hvorfor tror du den er hemmelig?
  4. Sammenlign konvensjonen i Moss med Kieltraktaten. Hvilke forskjeller er spesielt påfallende?

 

 

Kilde

Mossekonvensjonen

  1. H.kgl.H. prins Kristian skal straks kalle sammen Norges Storting på den måten som er bestemt i Grunnloven. Stortinget skal åpnes siste september, eller hvis det ikke er mulig, i de første åtte dager av oktober.
  2. H.M. Kongen av Sverige skal tre i direkte forbindelse med Stortinget gjennom én eller flere kommissærer, som han utnevner.
  3. H.M. Kongen av Sverige lover å godta Eidsvollgrunnloven. H.M. vil foreslå de endringer i den som er nødvendige for foreningen av de to kongeriker, og forplikter seg til ikke å foreslå andre uten med Stortingets samtykke.(...)

Tilleggsartikkel

H.kgl.H. prins Kristian erklærer og forplikter seg høytidelig til å overgi den utøvende makt som han er bekledd med i folkets hender, uten noe som helst forbehold, og at det er for å oppfylle denne formalitet at han kaller sammen Stortinget.
Straks det er samlet, skal han fornye denne erklæring og la den kunngjøre i hele kongeriket, og etter det skal han forlate Norge, selv om Stortinget skulle oppfordre ham til å forlenge sitt opphold i dette land. (...)

Særskilt og hemmelig artikkel

H.kgl.H. prins Kristian skal, under et eller annet påskudd, straks overdra den utøvende makt til Statsrådet, som skal beholde den til Stortinget blir oppløst eller har fattet endelig bestemmelse om regjeringsformen.(...)

Kristian Fredrik måtte forplikte seg overfor den svenske kongen til følgende:

"Jeg erklærer og forplikter meg høytidelig til å nedlegge den utøvende makt som jeg er bekledd med i folkets hender, uten noe som helst forbehold. Jeg skal fornye denne erklæring og la den kunngjøre i hele kongeriket så snart Stortinget er samlet, og etter det skal jeg forlate Norge, selv om Stortinget skulle oppfordre meg til å forlenge mitt opphold i landet. Til bekreftelse undertegner jeg dette og setter mitt segl under det."