Det kommunistiske manifest

Kildeutdraget nedenfor er fra Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest. Oversatt av Harald Holm. Falken Forlag 1984. Hele manifestet finner du på nettressursen under.

Oppgave

 1. Hvilke midler skal arbeiderklassen (proletariatet) bruke for å styre staten i retning av et kommunistisk samfunn etter at de har tatt makten?
 2. Hva kan Marx mene med at «hver enkelts frie utvikling er forutsetningen for alles frie utvikling»?

Kilde

Utdrag fra Det kommunistiske manifest

Proletariatet vil nytte sitt politiske herredømme til litt etter litt å rive all kapital fra borgerskapet og sentralisere produksjonsredskapene i hendene på staten, dvs. i hendene på proletariatet som er organisert som herskende klasse, og så hurtig som mulig øke mengden av produksjonskreftene.

Dette kan i begynnelsen selvfølgelig bare skje ved hjelp av despotiske inngrep i eiendomsretten og i de borgerlige produksjonsforholdene, altså ved forholdsregler som synes å være økonomisk utilstrekkelige og uvarige, men som (...) er uunngåelige som middel til å omdanne hele produksjonsmåten.

Disse forholdsregler vil selvfølgelig være forskjellige i de forskjellige land.

For de mest fremskredne land vil imidlertid følgende kunne komme nokså allment til anvendelse.

 1. Ekspropriasjon av grunneiendommen og anvendelse av grunnrenten til statsutgifter.
 2. Sterkt progressiv beskatning.
 3. Avskaffelse av arveretten.
 4. Konfiskasjon av alle emigranters og opprøreres eiendom.
 5. Sentralisering av kreditten i statens hender gjennom en nasjonalbank med statskapital og absolutt monopol.
 6. Sentralisering av transportvesenet på statens hender.
 7. Økning av nasjonalfabrikkene, produksjonsredskapene, nydyrking og forbedring av jord etter en samfunnsmessig fellesplan.
 8. Lik arbeidsplikt for alle, organisering av industrielle arméer, særlig for jordbruket.
 9. Forening av driften i jordbruk og industri, tiltak med sikte på etter hvert å avskaffe forskjellen mellom by og land.
 10. Offentlig og gratis oppdragelse av alle barn. Avskaffelse av
  barnearbeid i fabrikker i dets nåværende form. Sammenknytting av oppdragelsen med den materielle produksjon osv.


Når klasseforskjellene er forsvunnet og all produksjon konsentrert i hendene på de sammensluttede individer i løpet av utviklingens gang, da mister den offentlige makt sin politiske karakter. Den politiske makt i egentlig forstand er en klasses organiserte makt for å undertrykke en annen klasse. Når proletariatet i kampen mot borgerskapet nødvendigvis forener seg til klasse, ved en revolusjon gjør seg til herskende klasse og som herskende klasse med makt opphever de gamle produksjonsforhold, så opphever det samtidig med disse produksjonsforhold også eksistensvilkårene for klassemotsetningen, klassene i det hele tatt og dermed sitt eget herredømme som klasse.

I stedet for det gamle borgerlige samfunn med dets klasser og klassemotsetninger kommer en sammenslutning hvor hver enkelts frie utvikling er forutsetningen for alles frie utvikling.