Grønlandssaken

Grønlandssaken var en tvist mellom Norge og Danmark om rettigheter over Grønland. Ved Kieltraktaten 1814 ble de norske besittelsene på Grønland holdt utenfor, og Grønland kom derfor inn under Danmark. Da Danmark i 1921 kunngjorde at dansk overhøyhet gjaldt hele Grønland, protesterte Norge pga. sine betydelige fangst- og fiskeriinteresser på Øst-Grønland. Det utløste også et sterkt og følelsesmessig engasjement i visse grupper i Norge. Kildene nedenfor er eksempler på det. Kildene er hentet fra Ida Blom: Kampen om Eirik Raudes land, Gyldendal 1973.

Oppgave

  1. Hvorfor mente de to ungdomsorganisasjonene at det var viktig for herredsstyrene å engasjere seg i Grønlandssaken?
  2. Hvordan begrunnet de kravet?
  3. Hvordan endte Grønlandssaken?

Kilde

Udatert rundskriv til herredsstyrer i Telemark 1923

På vegne av Telemark frilynde Ungdomssamlag skal eg beda Dykk gjera kva De kann for at herredsstyret Dykkar gjer vedtak um aa sende ei sovori uppmoding til Stortinget:

"Me ventar at Stortinget ikkje godkjenner nokor form for dansk yverhøgd yver Grønland."

Det er vorte sagt at slike resolusjonar ikkje er paa sin plass. Sjølvsagt er der høve der resolusjonar ikkje hev nokor tyding. Men i dette høve er det av største tyding at riksmagtene hev folkeviljen aa trygda seg til, det vil gjeva magt, inn- og utetter. Danske aviser hev alt gjeve gaum paa dei resolusjonane som strøymer inn fraa alle kantar til Stortinget.

Telefylket maa vera med!

Heradsstyri i fylket maa vera med!

Det gjeld her aa døma den aandi som danskane hev synt i Grønlandsspursmaalet. Det gjeld aa hevda retten aat folket vaart. Det gjeld livsvegen for nordmenn i det gamle norske landet. So sterkt eg kann bed eg Dykk, hr. ordførar, fremja denne saki, so heradsstyret Dykkar gjer dette vedtaket.

Men det hastar!

Send vedtaket til Stortingspresidenten, eit til honom og eit til utenriksministeren. Naar vedtaket er gjort, send daa melding til bladi i distriktet Dykkar.

Vyrdsamt
for Telemark frilynde Ungdomssamlag

Halfdan Freihow1)
formann

1) Halfdan Freihow var sogneprest i Vinje 1920–25. Fra 1926 til 1936 var han formann i Noregs Ungdomslag.

Udatert rundskriv fra Hålogalands Ungdomslag til herredsstyrer i Nordland

Grønlandsspørsmaalet blir nu drøftet i regjering og storting, og det norske folk frykter for hvad utfaldet vil bli, efter alle de vakre ord om "nordisk samarbeide". Derfor har folkemøter, handels- og sjømandsforeninger og ungdomslag, bygde- og bystyre i alle landsdele sendt krav til stortinget om at opretholde Norges ældgamle ret til Grønland. Disse krav har alt havt god virkning. Norge samler sig til en vilje i denne sak. Og danskene begynder at frykte for hvad utfaldet vil bli, og de prøver nu med en overlegen mine at fornægte vor ret til Grønland. Men denne spotten kan de spare sig. Vi kan se danskene ærligt i ansigtet, men de har al grund til at skamme sig over alle sine ugjerninger mot Norge, like fra de i 1531 i Bergen rev ned Kristkirken med kongegraverne vore – til uærligheten nu i Grønlandsspørsmaalet.

Disse krav som nu blir vedtat over hele landet, viser folkeviljen bedre end noget andet. Og des flere slike krav der nu kommer ind til stortinget, des kraftigere kan vore tillidsmænd helt ut hævde Norges ret.

Nordmændene blev ikke spurt da danskerne beholdt vore utbygder i 1814; men da de nu vil faa retten til det de ulovlig har beholdt, vil vi ha et ord med i laget. Nu gjælder det derfor at herredsstyrene kommer med. Og har ikke det herredsstyre De er medlem av allerede behandlet saken, vil vi bede Dem sørge for at saken kommer frem, og faa herredsstyret til at gjøre dette – eller lignende – vedtak:

Til stortinget

Vi kræver at stortinget opretholder vor gamle historiske ret, og ikke godkjender nogen form for dansk overhøihet paa Grønland.

Naar saa samme kravet ogsaa kommer fra de fleste herredsstyrer i landet, har vi haap om at gjenvinde vort raadvelde over Grønland.

De selv, eller en anden som de henvender Dem til; tar saken frem i herredsstyret, selvstendig, som eget forslag.

Beslutningen maa sendes til stortinget. Send ogsaa beslutningen til os, og vi skal offentliggjøre den i aviserne.

Ærbødigst

N.N.