Hitlers angrepsordre på Polen i 1939 [Ferdighetsmål D]

Teksten nedenfor er en oversettelse av et vedlegg i Time/Lifes bokserie The Third Reich. Originalen er i Imperial War Museum i London. Dokumentet ble brukt som bevismateriale ved Nürnbergdomstolen. Til norsk ved Gunnar Bureid.

Oppgave

 1. Hva forteller dokumentet om Hitlers holdning til Frankrike og Storbritannia?
 2. Overfor hvilke land som er nevnt her, kom Hitler seinere til å endre holdning?

Kilde

Øverstkommanderende for de væpnede styrker Berlin 31.8.39

Direktiv nr. 1 for krigføring

 1. Etter at alle politiske muligheter er uttømt i forsøket på med fredelige midler å komme ut av en situasjon som er blitt utålelig for Tyskland på dets østgrense, har jeg bestemt meg for den voldelige løsningen.
 2. Angrepet på Polen skal gjennomføres i henhold til de planer som er trukket opp i Plan Hvit, med unntak for de forandringer som måtte bli nødvendig fordi hærstyrker i mellomtiden er forflyttet.

  Oppgavefordeling og operasjonens mål er uendret.
  Angrepsdato: 1.9.39
  Klokkeslett: 4.45

  Samme tidspunkt gjelder også operasjonene rundt Gdynia, Gdanskbukta og Dirschaubroen.
 3. I vest gjelder at ansvaret for å innlede fiendtligheter overlates til England og Frankrike. Mindre grensekrenkelser skal håndteres utelukkende på lokal basis til å begynne med.

  Hollands, Belgias, Luxembourgs og Sveits’ nøytralitet, som vi har sikret oss, må overholdes nøye.

  Tysklands vestgrenser må ikke krysses på noe punkt til lands uten etter uttrykkelig ordre.

  Til sjøs
  Det samme gjelder alle krigshandlinger eller handlinger som kan tolkes som slike.

  Forsvarshandlinger fra Luftwaffes side skal til å begynne medbegrenses til forbeholdsløse motaksjoner mot fiendtlige luftangrep langs grensene til das Reich, mens nøytrale lands grenser må respekteres så langt det er mulig når det settes inn motangrep med enslige fly eller små enheter. Bare når franske og engelske enheter som angriper med full styrke, flyr over nøytrale landområder og truer sikkerheten til vårt luftforsvar mot vest, er det tillatt å fly motangrep over det samme nøytrale landområdet.

  Det er spesielt viktig å holde de væpnede styrkers overkommando (OKW) orientert om alle tilfeller av at fienden i vest krenker andre lands nøytralitet.

Skulle England og Frankrike innlede fiendtligheter mot Tyskland, har de enhetene av de væpnede styrkene som befinner seg i vest, til oppgave å unngå så lenge som mulig å svekke sin styrke og å bidra til å legge forholdene til rette for en vellykket gjennomføring av operasjonene mot Polen. Som ledd i dette må man forsøke, så langt den militære styrke tillater det, å tilføye fiendens stridsenheter og forsyningslinjer skade.

Ordren om å sette i gang angrepshandlinger vil i alle tilfelle bare komme fra meg.

Hæren holder Vestvollen og må ta forholdsregler – i tilfelle vestmaktene krenker den belgiske eller nederlandske grensen – for å hindre at den omgås i nord. Skulle franske styrker gå inn i Luxembourg, er det tillatt å sprenge broer i grenseområdene.

Marinen skal føre krig mot sjøhandel, særlig mot England. Visse områder kan bli erklært fareområder for å gjøre dette tiltaket mer effektivt. Marinens Overkommando (OKM) vil bekjentgjøre hvilke områder (sted og utstrekning) man mener det er nødvendig å utpeke til faresoner. Erklæringen skal utarbeides i samråd med utenriksministeriet og oversendes meg via OKW for endelig godkjenning.

Østersjøen må sikres mot fiendtlige angrep. OKM beslutter om det, for å oppnå dette, blir nødvendig å minelegge innseilingen til Østersjøen.

Det er Luftwaffes hovedoppgave å hindre franske og engelske luftstridskrefter i å angripe tyske landbaserte styrker og tysk territorium. I krigen mot England skal Luftwaffe ta skritt for å forstyrre Englands vareimport sjøveien, landets våpenindustri og troppetransporter til Frankrike. Enhver gunstig anledning til å gjennomføre effektive angrep mot flåtekonsentrasjoner, især mot slagskip og hangarskip, må benyttes. Eventuell beslutning om å angripe London ligger hos meg.

Under planlegging av angrepene på England må en ha i tankene at bare delvis vellykkede framstøt av tilfeldige enheter, er noe som under enhver omstendighet må unngås.

Undertegnet Adolf Hitler