Et nytt sosialistisk parti

Oppgave

  1. Hvilke innvendinger rettes mot norsk medlemskap i Nato?
  2. Hvordan ser SF på FN, nøytralitet, nordisk samarbeid og nedrustning?
  3. Hvordan vil partiet skape et sosialistisk samfunn?
  4. Bruk artikkelen på nettstedet til "Leksikon for det 21. århundredet" og skisser historien om SF fram til partiet gikk inn i Sosialistisk Valgforbund (SV).

Kilde

Utdrag fra programerklæring

En ny utenrikspolitikk

(...) I utenrikspolitikken står DNA og de borgerlige partier i samlet front bak NATO-politikken. På denne måten knyttes vårt land sterkere og sterkere til NATO og kommer i stadig mer utsatt stilling som et brennpunkt i den kalde krigen.

Bare et nytt parti kan reise en effektiv kamp mot dette og samle de store deler av folket som ikke er enige i vår utenrikspolitikk slik den føres i NATOs regi.

I atom- og vannstoffbombenes tid finnes det ingen form for militært forsvar som kan gi et lite land trygghet. Som redskap for stormaktenes militærpolitiske interesser har vi i dag bare én visshet: Kommer det til krig blir vårt land trukket med fra første stund og utslettet med våpen som det ikke finnes forsvar mot.

Sosialistisk Folkeparti går derfor inn for norsk nedrustning, utmelding av NATO og en aktiv fredspolitikk.

Vi vil bygge vår utenrikspolitikk på FN-paktens prinsipper, kjempe for alminnelig nedrustning og gå inn for å omdanne FN til en virkelig verdensomfattende organisasjon som kan gi effektiv garanti for fred og rett mellom folkene. Med en slik politikk vil vi skape tillit og velvilje for vårt land og dermed bygge opp et politisk og moralsk forsvar mer pålitelig enn det militære.

Vår politikk må ta sikte på en omfattende politisk og økonomisk tilnærming til de nøytrale land i Afrika og Asia og andre steder. Vi må ikke bli stående i disse folks øyne som kolonimaktenes allierte, men bekjempe kolonialismen i alle dens former.

Norge må etter evne være beredt til å stille til disposisjon kvalifisert arbeidskraft og kapital for utviklingslandene i samsvar med disse lands egne ønsker.

Sosialistisk Folkeparti støtter arbeidet for å bygge ut freds- og konfliktsforskningen.

Partiet vil samarbeide med grupper i våre nordiske naboland som har det samme mål: Et nøytralt, avrustet Norden i kamp for fred og forståelse mellom alle folk.

Økonomisk og politisk demokrati

Vårt lands produksjonsmidler er skapt ved hele folkets innsats. Det er derfor et sentralt demokratisk krav at disse verdier forvaltes ut fra hele folkets behov og ikke ut fra snevre særinteresser. Vår målsetting er et sosialistisk Norge der produksjonsmidlene og produksjonsresultatene er hele folkets eie.

Det første vilkår for at ressursene skal bli brukt i hele folkets interesse er at privatbankene og forsikringsselskapene overføres til samfunnets eie og samordnes.

Bare ved en aktiv planøkonomisk politikk og en styrking av samvirkebevegelsen kan arbeidsplassene sikres og norsk produksjon møte konkurransen fra de store utenlandske monopolene. Bare ved at samfunnet griper inn kan vi sikre arbeiderne i "lite lønnsomme" næringer den samme levestandard som andre.

Sosialistisk Folkeparti trer inn i norsk politikk for å skape fornyelse på grunnlag av arbeiderbevegelses ideer og norsk virkelighet.

Både NKP og DNA bekjenner seg til sosialismen, men deres politikk bestemmes i for sterk grad av deres forhold til blokkene i øst og vest. Mens DNA avskriver sosialismen som praktisk politikk, henger NKP fast i erfaringer, metoder og retningslinjer fra andre land og tider i sitt syn på veien til sosialismen i Norge.

Vi tror at det på lengre sikt er mulig å samle det norske folk om en felles vei til en sosialistisk samfunnsordning bygd på det politiske demokrati, flerpartisystem og parlamentarisme. Organisasjonsretten og organisasjonsfriheten er et grunnleggende element i demokratiet og må forsvares mot alle angrep.

Folket må selv bestemme veien til sosialismen, og vi vil samarbeide med alle organisasjoner i og utenfor arbeiderbevegelsen for å nå dette målet. (...)