Norske maoister

Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) var opprinnelig ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF). Fra 1968 kalte de seg marxist-leninistister (SUF (m-l)). SUF (m-l), som hadde Kina og Albania som sine revolusjonære forbilder, brøt etter hvert helt med SF og ble til Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene). Les de to kildene og svar på oppgavene.

Oppgave

  1. Hvilke hovedmål setter SUF(m-l) på dagsordenen?
  2. Hvordan stiller bevegelsen seg til Kina?
  3. Hvilke elementer i disse to kildene kan ha appellert til unge mennesker?

Kilder

Utdrag fra Statutter for SUF(m-l) 1969

Det arbeidende folks hovedfiende er monopolkapitalen i Norge

Monopolkapitalens undertrykking av folket fører nå til stadig økende motstand. SUF(m-l) må forene seg med denne motstanden der den oppstår og sette den inn i en politisk sammenheng. SUF(m-l) må formulere og kjempe for de økonomiske krav som reises av de store massene av lønnsarbeidere, småbrukere, fiskere, skoleungdom og arbeidende intellektuelle, og forsvare deres demokratiske rettigheter mot monopolkapitalens framstøt.

Den kampen det arbeidende folket fører for sine nære interesser utgjør en viktig del av kampen mot monopolkapitalen. SUF(m-l) må derfor arbeide på bedriftene, skolene og universitetene for å utvikle denne interessekampen.

SUF(m-l) må i sitt arbeid forene den daglige kampen for de nære interessene med kampen for de langsiktige interessene. SUF(m-l) må stadig bestrebe seg på å forene vår organisasjon med massene, stadig hjelpe dem til å øke sin politiske bevissthet og oppdra dem i en revolusjonær, marxist-leninistisk ånd, gjennom propaganda for studier i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning. Forbundet må gjennom dette arbeidet ta sikte på å forberede grunnlaget for opprettinga av et marxist-leninistisk parti i Norge, et parti som kan organisere og lede den kamp de brede lag av massene fører og forberede dem til å gripe makta gjennom en sosialistisk revolusjon. Å delta i dette arbeidet er forbundets viktigste kampoppgave på kort sikt. Den daglige kampen må knyttes sammen med den langsiktige målsettinga – ikke opportunistisk skilles fra den.

Til sentralkomiteen i Kinas kommunistiske parti. I anledning av 20-årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina

Sentralkomiteen i SUF(m-l) har fått i oppdrag å oversende hilsningsadressen til Kinas kommunistiske parti som blei vedtatt på SUF(m-l)'s 6. landsmøte.

Samtidig sender SUF(m l)'s sentralkomité en spesiell hilsen til KKP i anledning av 20 årsjubileet for opprettelsen av Folkerepublikken Kina.

Den Kinesiske Revolusjonens største internasjonale betydning ligger i at den har frambragt Mao Tsetungs tenkning, som er marxismen-leninismen videreutviklet for vår tid. Ved å spre Mao Tsetungs tenkning til proletariatet og det arbeidende folket i hele verden, har den ført verdens kommunistiske bevegelse over i et nytt og høyere stadium, og lagt grunnlaget for nye store seire i verdensrevolusjonen. Dette har vi i SUF(m-l) sjøl erfart gjennom vårt arbeid med å forene Mao Tsetungs tenkning med den norske klassekampens praksis.

Folkets Kina under ledelse av KKP og Formann Mao Tsetung er et lysende eksempel på at Mao Tsetungs tenkning er uovervinnelig. Frykten for dette eksemplet er årsaken til de skamløse provokasjonene mot Kinas grenser. Verdens folks største fiender, USA-imperialismen og den sovjetiske sosial-imperialismen, slår sine krefter sammen for å forberede en angrepskrig mot Folkets Kina.

Formann Mao lærer oss, at "Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting." (...) "Når det gjelder spørsmålet om verdenskrig, så er det bare to muligheter: den ene er at krigen vil utløse revolusjonen og den andre at revolusjonen vil forhindre krigen." Dersom USA- og sovjetimperialistene angriper det 700 millioner store kinesiske folket, som er leda av KKP og har væpna seg med Mao Tsetungs tenkning, så vil de med sikkerhet få merke at vi lever i den epoken da imperialistene går sitt fullstendige sammenbrudd i møte, og sosialismen går fram mot en verdensomspennende seier.

Alle verdens revolusjonære, arbeidende mennesker, hele den norske, marxist-leninistiske arbeiderbevegelsen og SUF(m-l) står last og brast med det kinesiske folket, med KKP og formann Mao, og vil kjempe sammen med dem til slutten, dersom USA- og Sovjet-imperialismen skulle våge å starte en angrepskrig.

Våre beste hilsener til formann Mao Tsetung og viseformann Lin Piao ved 20 årsjubileet for grunnleggelsen av Folkerepublikken Kina!

Lenge leve Kinas kommunistiske parti!

På vegne av Sentralkomiteen,
Arbeidsutvalget i Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene)