Norge i Afghanistan

Oppgave

  1. Bruk nettsiden til Den norske Atlanterhavskomité og finn ut hvorfor og hvordan Norge har blitt engasjert i Afghanistan etter århundreskiftet.
  2. Våren 2008 la regjeringen Stoltenberg 2 fram en langtidsplan for forsvaret for perioden 2009–2012 (St.prp. nr. 48 (2007–2008): Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier). Gå inn i dokumentet på sidene 23–27 og sidene 39–41 og finn ut hvordan regjeringen vurderte Norges sikkerhetspolitiske situasjon på denne tiden.
  3. Har den sikkerhetspolitiske situasjonen endret seg vesentlig for Norge etter 2008?