Kapittel 3: Middelalderen

Middelalderborgen Tower of London ble reist på slutten av 1000-tallet av biskopen av Rochester. Den ble senere overtatt av den britiske kongefamilien. Middelalderborgen Tower of London ble reist på slutten av 1000-tallet av biskopen av Rochester. Den ble senere overtatt av den britiske kongefamilien. Foto: NTB scanpix / Adam Woolfitt Kapitlet dekker disse kompetansemålene i læreplanen:

 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
 • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder

Begrep

 • adel, samfunnsklasse som i middelalderen bestod av fyrstenes vasaller og riddere.
 • bannlysing, straffetiltak brukt av den romersk-katolske kirke som gikk ut på at personer kunne utelukkes fra kirkens menigheter og hellige handlinger (sakramenter).
 • beduiner, arabisktalende nomader som holder til i Midtøsten og lever av husdyrhold.
 • biskop, av gresk episkopos, tilsynsmann. Fra 100-tallet e.Kr. ble biskopene overhoder for de kristne menighetene innenfor et område og regnet som apostlenes etterfølgere.
 • borgerskapet, samfunnsklasse som i middelalderen ble brukt som betegnelse på kjøpmenn og håndverkere.
 • fribrev, avtaler mellom føydalherrer og byborgere som gav kjøpmenn og håndverkere spesielle rettigheter innenfor bygrensen.
 • føydalsystem, lensvesen. Samfunnssystem basert på overdragelse av jordeiendommer og godsinntekter fra lensherrer til vasaller som leverte krigstjenester som en gjenytelse.
 • geistlighet, av tysk Geistlichkeit, åndelighet. Betegnelse på kirkens presteskap i middelalderen.
 • gilde, brorskapsforeninger som tok seg av kjøpmennenes økonomiske, sosiale og religiøse interesser.
 • helgen, hellig person med evne til å helbrede og avverge ulykker og som er bindeledd mellom Gud og mennesker.
 • inkvisisjonen, av latin inquisitio, undersøke. Domstoler opprettet av den romersk-katolske kirken for å oppspore og dømme personer som drev vranglære (kjettere).
 • investitur, seremoni for å innsette en vasall i et len eller en biskop i sitt embete.
 • kalif, stedfortreder, etterfølger. Arabisk betegnelse for muslimenes overhode etter Muhammeds død.
 • kanselli, rom for embetsmenn ledet av kansleren (av latin cancellarius, dørvokter), med ansvar for fyrstenes korrespondanse og arkiv.
 • katolisismen, av gresk katholikös, alminnelig, universell. Lære som forkynnes av den romersk-katolske kirken og som har paven som øverste myndighet.
 • kjetter, person med oppfatninger som var i strid med den romersk-katolske troslære.
 • kloster, av latin claustrum, innelukket plass. Bygning hvor munker og nonner bor og arbeider til Guds ære.
 • kongsråd, forsamling av høyadelsmenn og geistlige som hjalp fyrstene med riksstyret.
 • korstog, kristne erobrings- og plyndringstog mot Palestina og hedenske folk i middelalderen.
 • laug, brorskapsforening som tok seg av håndverkernes økonomiske, sosiale og religiøse interesser.
 • legende, av latin legenda, noe som bør leses. Fortelling om hellige personer som ble lest opp i kirken.
 • len, landområde overlatt fra godseiere til vasaller som ved en høytidelig seremoni lovte å administrere og forsvare det.
 • pave, av latin papa, far. Overhode for den katolske kirken og biskop av Roma.
 • relikvie, av latin reliquiae, levning. Fysiske rester eller spor av hellige personer, guder eller helgener som tillegges en hellig, mystisk kraft.
 • ridder, av tysk Ritter, person som rir. Kriger som gjorde krigstjeneste til hest for en vasall.
 • serf, av latin servus, slave. Ufrie jordbruksarbeidere som måtte gjøre pliktarbeid og betale jordleie til godseiere.
 • Silkeveien, karavanevei for varetransport fra Kina til Middelhavet via Sentral-Asia.
 • sjia, av arabisk shiat Ali, Alis parti. Muslimer som hevder at profeten Muhammed valgte slektningene til svigersønnen Ali til å bli fremtidige religiøse ledere.
 • skjærsilden, flammende renselsesprosess som ifølge middelalderens romersk-katolske lære alle frelste sjeler måtte gå gjennom før dommedag.
 • stenderforsamling, forsamling med representanter for geistlighet, adel og borgere.
 • sultan, hersker. Arabisk betegnelse på det tyrkiske overhodet for muslimene i Midtøsten fra midten av 1000-tallet.
 • sunni, av arabisk sunna, livsførsel, tradisjon. Muslimer som hevder å følge tradisjonene fra profeten Muhammeds liv.
 • tiende, ti prosent produktskatt innkrevd av pavekirken.
 • vasall, person med plikt til å administrere en jordeiendom (len) for en godseier og yte ham militær hjelp som en gjenytelse for inntektene fra eiendommen.