Kapittel 16: Norge fra gjenreisning til oljerikdom

Trollplattformen under slep til Nordsjøen i 1995. Trollplattformen under slep til Nordsjøen i 1995. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad Kapitlet dekker over disse kompetansemålene i læreplanen:

 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i dag

Begrep

 • Alta-aksjonen, sivil ulydighetsaksjoner satt i verk av Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget fra 1979 til 1981.
 • Arbeidernes Kommunistparti (AKP), politisk parti stiftet i 1973 med utspring i den marxist-leninistiske organisasjonen Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) som hadde brutt med Sosialistisk Folkeparti i 1969.
 • Baseerklæringen, regjeringserklæring fra 1949 som gjorde det klart at den ikke ville tillate utenlandske baser på norsk jord så lenge Norge ikke var angrepet eller utsatt for trusler om angrep.
 • bedriftsdemokratiloven, lov fra 1972 som gav de ansatte i større aksjeselskaper representasjon i selskapenes styrer. Loven bestemte også at aksjonærene og de ansatte skulle velge en bedriftsforsamling som skulle velge styre og trekke opp hovedlinjene for bedriftens virksomhet.
 • brobyggingspolitikken, betegnelse på den norske utenriks- og sikkerhetspolitikken i perioden 1945–48. Politikken tok sikte på at Norge skulle styrke forsvaret, være alliansefritt, slutte opp om FN og mekle mellom stormaktene.
 • Brundtlandrapporten, FN-rapport fra 1987 utarbeidet av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling under ledelse av den norske politikeren Gro Harlem Brundtland. Kommisjonens hovedkonklusjon var at alle verdens stater må få i stand «en bærekraftig utvikling.» Det vil si «en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.»
 • EFTA, Det europeiske frihandelsforbund. Økonomisk samarbeidsorganisasjon grunnlagt i 1960 av Danmark, Sverige, Norge, Storbritannia, Sveits, Østerrike og Portugal som en motvekt mot EEC. EFTA hadde ikke en felles ytre tollmur og samarbeidsorganer med overnasjonal myndighet.
 • EØS-avtalen, avtale fra 1992 mellom EU og Norge, Island og Liechtenstein, som gav de tre statene fri adgang til EUs indre marked med unntak av jordbruks- og fiskeriprodukter.
 • Fellesprogrammet, politisk program som alle norske partier sluttet seg til foran stortingsvalget i 1945.
 • folketrygdloven, lov vedtatt i 1966 som gav alle innbyggere rett til økonomisk stønad ved svangerskap, fødsel, sykdom, arbeidsløshet, uførhet, alderdom, dødsfall og tap av forsørger.
 • Fremskrittspartiet (Frp), politisk parti stiftet i 1973 av den høyrepopulistiske politikeren Anders Lange som Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Partiet skiftet i 1977 navn til Fremskrittspartiet.
 • gråsoneavtalen, avtale mellom Norge og Sovjetunionen fra 1978 om regulering av fisket i omstridte grenseområder i Barentshavet.
 • Husbanken, Den norske stats husbank ble opprettet i 1946 for å gi rimelige lån til boliger og offentlige velferdsbygg.
 • Kristelig Folkeparti (KrF), politisk parti stiftet i 1933 som et fylkesparti i Hordaland på grunn av misnøye med Venstres kulturpolitikk. Partiet slo igjennom på landsbasis ved stortingsvalget i 1945.
 • likestillingsloven, lov fra 1978 om likestilling mellom kjønnene. Loven tar sikte på å skape like muligheter for kvinner og menn i samfunnsliv, hjem og arbeid.
 • Mardøla-aksjonen, protestaksjon mot utbygging av Mardalsfossen i Eikesdal i Møre og Romsdal sommeren 1970. Aksjonen var den første sivile ulydighetsaksjonen som ble benyttet i naturvernkampen i Norge.
 • Marshallplanen, amerikansk økonomisk hjelpeprogram til Europa i form av lån og gaver som ble gjennomført fra 1948 til 1952.
 • nasjonalbudsjettet, budsjett utformet av regjeringen fra 1947 som gir en oversikt over Norges naturressurser, arbeidskraft, produksjonskapasitet, markedsutsikter og utenriksøkonomi. Det inneholder også en prognose for den økonomiske utviklingen og en presisering av regjeringens økonomiske program.
 • NATO, forsvarsallianse opprettet i 1949 med USA, Canada og flere europeiske land som medlemmer. Alliansen bygger på prinsippet om kollektivt forsvar som er slått fast i Atlanterhavspakten. Denne traktaten sier at et væpnet angrep på ett eller flere av medlemsstatene er et angrep på alle.
 • NORAD, Norwegian Agency for International Developement, Direktoratet for utviklingshjelp, opprettet i 1968. Planleggings- og kontrollorgan for norsk bistand til fattige land.
 • Nordisk råd, samarbeidsorgan mellom regjeringene og nasjonalforsamlingene i Norden opprettet i 1952. Rådet møtes årlig og har sitt sekretariat i København.
 • Norges Naturvernforbund, organisasjon grunnlagt i 1963 ved en reorganisering av Landsforeningen for naturfredning i Norge, stiftet i 1914. Forbundet har til formål å drive natur- og miljøvernarbeid både lokalt og nasjonalt.
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), organisasjon opprettet i 1984 for å hjelpe personer som hadde problemer med å få asyl i Norge.
 • nyfeministene, betegnelse brukt om den nye kvinnebevegelsen som vokste fram i Europa i begynnelsen av 1970-årene. Bevegelsen hadde amerikanske forbilder, tok opp kampen mot alle former for kvinneundertrykking og arbeidet for reell likestilling mellom kjønnene.
 • OEEC, Organisasjonen for europeisk samarbeid og utvikling ble opprettet i 1948 for å utarbeide et program for gjenreisningen av Europa som et ledd i Marshallplanen.
 • SOS-rasisme, organisasjon stiftet i 1985 for å kjempe mot rasisme og arbeide for et multikulturelt samfunn.
 • Sametinget, folkevalgt forsamling valgt av samer i Norge som er registrert i samemanntallet. Første valg til organet ble holdt i 1989. Sametinget har 43 representanter og har en rådgivende funksjon overfor norske myndigheter.
 • Sosialistisk Folkeparti (SF), politisk parti stiftet i 1961 av utbrytere på Arbeiderpartiets venstrefløy som var motstandere av partiledelsens syn på NATOs atompolitikk og partiets innenrikspolitiske høyredreining.
 • Sosialitisk Venstreparti (SV), politisk parti stiftet i 1975 av Sosialistisk Folkeparti, folk fra Norges Kommunistiske Parti og EF-motstandere i Arbeiderpartiet som hadde samarbeidet i Sosialistisk Valgforbund etter folkeavstemningen om norsk EF i 1972.
 • Svalbardtraktaten, internasjonal avtale fra 1920 som sikrer Norge suverenitet over Svalbard og Bjørnøya. Traktaten slår fast at norske lover og regler gjelder på øyene, men borgere fra stater som har undertegnet avtalen har samme rett som nordmenn til å drive jakt, fangst, fiske og næringsvirksomhet. Samtidig blir Svalbard definert som et demilitarisert område.