Kapittel 18: Verden i endring

Eksperter på internasjonal økonomi mener at BRICS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i løpet av 50 år vil dominere verdensøkonomien. Her fra et møte i Kina i 2011. Fra venstre: den indiske statsministeren Manmohan Singh, den russiske presidenten Dmitrij Medvedev, den kinesiske presidenten Hu Jintao, den brasilianske presidenten Dilma Rousseff og den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma. Eksperter på internasjonal økonomi mener at BRICS-landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika i løpet av 50 år vil dominere verdensøkonomien. Her fra et møte i Kina i 2011. Fra venstre: den indiske statsministeren Manmohan Singh, den russiske presidenten Dmitrij Medvedev, den kinesiske presidenten Hu Jintao, den brasilianske presidenten Dilma Rousseff og den sørafrikanske presidenten Jacob Zuma. Foto: NTB scanpix / Nelson Ching Kapitler dekker disse kompetansemålene fra læreplanen:

 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver
 • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted

Begrep

 • apartheid, betyr atskillelse og betegner raseskillepolitikken i Sør-Afrika fram til begynnelsen av 1990-årene.
 • ANC, African National Congress, stiftet i Sør-Afrika i 1912. Organisasjonen ble sentral i kampen mot det hvite apartheidregimet.
 • bantustan, reservater for den svarte befolkningen i Sør-Afrika med selvstyre. Tanken var at de svarte skulle være borgere av bantustanene, og dermed miste statsborgerskap og alle rettigheter i staten Sør-Afrika.
 • boerne, nederlandske bønder som slo seg ned i det sørlige Afrika.
 • de fire friheter, et viktig mål for EU: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.
 • Den lange marsjen, betegnelsen på kommunistenes flukt etter å ha blitt omringet av Chiang Kai-sheks styrker i 1934. Marsjen til Nord-Kina tok over et år, og bare ca. 20 000 av ca. 90 000 kom levende fram.
 • euro, ØMU-medlemmene tok i bruk den nye pengeenheten, euro, fra 2002.
 • EØS-avtalen, en avtale fra 1992 som knyttet EFTA-landene Norge, Sveits og Liechtenstein til EUs indre marked (de fire friheter).
 • firerbanden, bestod av Maos kone, Jiang Qing, og tre yngre menn som prøvde å holde på makten etter Maos død i 1976.
 • Guomindang, kinesisk politisk parti stiftet i 1912.
 • humanitær intervensjon, FN-vedtak om at organisasjonen kunne gripe inn dersom det var grove menneskerettighetsbrudd i et land.
 • hutuene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Etter frigjøringen fra belgisk kolonistyre i 1962 styrte den største folkegruppen – hutuene – Rwanda. Hutuene satte i gang massakrer på tutsier og moderate hutuer i 1994.
 • ICC, Den internasjonale straffedomstolen i Haag (International Criminal Court) trådte i funksjon fra 2002. Domstolen skulle dømme i saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
 • integrasjon, betyr å innlemme. Brukes blant annet om tettere samarbeid mellom stater økonomisk og politisk. Begrepet brukes også om den prosessen som skal tilpasse innvandrere til det nye hjemlandet.
 • IMF, International Monetary Fund (Det internasjonale valutafondet), stiftet i 1945. Organisasjonen er knyttet til FN-systemet og arbeider blant annet med lån til u-land.
 • Maastrichtavtalen, avtale i EU fra 1992 som hadde som mål å innføre en europeisk union med felles økonomisk politikk og felles forsvars- og utenrikspolitikk.
 • Mercosur, et handelssamarbeide for landene i sør. Består av Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay fra 1991. Organisasjonen arbeider for å bygge ned tollgrensene og skape et felles marked etter modell av EU.
 • Mitsubishi, selskap startet på slutten av 1800-tallet og begynte å produsere biler i 1917.
 • NAFTA, frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada.
 • OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.
 • rakettskjold, USAs planer om et rakettskjold som skulle avskjære rakettangrep.
 • Reformtraktaten, (Lisboa-traktaten) vedtatt av EUs regjeringssjefer i Lisboa i 2007. Traktaten skulle gi mer makt til Europaparlamentet, og nasjonalforsamlingene i medlemslandene skulle få bedre muligheter til å endre lovforslag fra Kommisjonen.
 • sikh, betyr elev eller disippel. Religion grunnlagt på 1400-tallet. Den har trekk både fra hinduisme og islam. Målet for religionen er forening med en evig, allvitende og allmektig gud. Hovedområdet er provinsen Punjab i India.
 • Srebrenica, her ble 8000 muslimer massakrert av bosnisk-serbiske styrker i 1995. Byen ligger i Bosnia-Hercegovina.
 • Toyota, japansk personbilprodusent fra 1937.
 • tutsiene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Tutsiene ble satt til å styre over hutuene under det belgiske kolonistyret. Tutsiene ble ofre for hutuenes massakrer i 1994.
 • velferdsstat, stat som tar på seg ansvar for innbyggerne ved hjelp av blant annet trygdeordninger, helsestell og utdanning.
 • WTO, World Trade Organization fra 1995. Målet er å øke internasjonal handel ved å fjerne handelshindringer og å få til internasjonale spilleregler og avtaler om handel mellom landene.
 • ØMU, Economic and Monetary Union. EU-landene med unntak av Storbritannia, Danmark og Sverige gikk sammen om en felles penge- og valutapolitikk fra 2000.