Sammendrag kapittel 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner. Bokmål

Vår menneskeart, Homo sapiens sapiens, oppstod i Afrika for mer enn 150 000 år siden. For ca. 70 000 år siden begynte våre forfedre å utvandre til andre verdensdeler. De levde som jegere og samlere med redskaper, våpen og klær av stein, bein, treverk, plantefibre og skinn. Ettersom de ikke hadde skriftspråk, kan vi få kunnskap om dem ved hjelp av folk som fremdeles lever som jegere og samlere, ved arkeologi og ny genteknologi.

 

For ca. 10 000 år siden kom jordbruksrevolusjonen. Mennesker i Midtøsten begynte med svibruk. De brente skog og sådde i asken for å få fram korn på kunstig måte, sannsynligvis fordi økt befolkningsvekst tvang dem til det. I tillegg holdt de tamdyr. Av ull vevde de klær, og de utviklet pottemakerkunsten for å lagre mat. Jordbruket førte også til at sykdommer ble overført fra dyr til mennesker og til miljøproblemer med erosjon og forurensing av drikkevann.

 

Fra 4000-tallet f.Kr. utviklet menneskene sivilisasjoner langs elevene Eufrat og Tigris, Nilen, Indus og Huang He. Vanningsjordbruket kunne brødfø et stort antall mennesker. Med sivilisasjonene kom klassedelte samfunn med konger og prester på toppen. Menneskeheten kom inn i det vi kaller historisk tid, fordi sivilisasjonene utviklet skriftspråk. I tillegg laget de bronse og tok seinere i bruk jern. Det førte til krig om land, matvarelagre og metaller, og krigsfanger ble gjort til slaver.

 

Rundt 3000 f.Kr. samlet faraoer landsbyene langs Nilen til ett rike. Folk trodde at farao var en gud i menneskeskikkelse, og all jord tilhørte ham. Sola og Nilen var viktige guder, og jakten på et evig liv gjennomsyret det egyptiske samfunnet. Induskulturen i nåværende Pakistan og India vokste fram på 2000-tallet f.Kr. Forskerne har ikke klart å tyde skriftspråket, men arkeologiske funn viser at vann spilte en viktig rolle både religiøst og sanitært. Den kinesiske elvekulturen langs Huang He ble til omtrent samtidig. I denne kulturen oppfant de blant annet produksjonen av silke. I motsetning til de andre elvekulturene som alle gikk under, er det en klar linje fra denne kulturen til det moderne Kina, noe blant annet skriftspråket viser.