Sammendrag Kapittel 13: Mellomkrigstid. Bokmål

Etter marxistisk teori kom en verdensomspennende revolusjon til å starte i et utviklet industriland med stor arbeiderklasse. Men i Vesten ble revolusjonslysten dempet ved at arbeiderne fikk stemmerett og fagforeninger. I stedet kom en revolusjonær utvikling i jordbrukslandet Russland der tsarens eneveldige styre var svært undertrykkende. Russlands nederlag under første verdenskrig førte til en spontan revolusjon som feide vekk tsarveldet våren 1917. Bolsjeviklederen Lenin kom tilbake til Russland. Han mente at verdenskrigens redsler gjorde det mulig å starte en verdensrevolusjon. Bolsjevikene (kommunistene) gjorde statskupp høsten 1917 og brukte makt og terror mot politiske motstandere. Under Trotskijs militære ledelse seiret de deretter i en blodig borgerkrig i årene 1918–21. Kommunistene fikk marxister fra hele verden med i organisasjonen Komintern og døpte Russland om til Sovjetunionen.

Verdensrevolusjonen mislyktes, og etter Lenins død ble det maktkamp mellom Trostkij og Stalin. Stalin seiret, gjennomførte planøkonomi og tvang bøndene inn i kollektiver i 1930-årene. Politiske motstandere ble sendt i tvangsarbeidsleire eller henrettet. Millioner døde, men Sovjetunionen ble industrialisert med rekordfart.

Kommunismen skapte frykt i den kapitalistiske verden. I USA ble politisk radikale forfulgt av myndighetene under The Red Scare. Etter dette fikk USA en fantastisk økonomisk utvikling gjennom 1920-årene. Nye oppfinnelser, samlebåndet, reklame og avbetaling gjorde USA til verdens første forbrukersamfunn. USA spredde sin massekultur gjennom film og musikk til resten av verden. Men i 1929 kom et børskrakk og en økonomisk nedgangstid som spredde seg til resten av verden. Gjennom programmet New Deal forsøkte president Franklin D. Roosevelt å få landet ut av krisen gjennom en aktiv stat som skulle gi folk arbeid og kjøpekraft. Han var inspirert av den britiske økonomen Keynes.

Den økonomiske verdenskrisen førte til at sterke menn kom til makten i flere europeiske land. I Italia ble Benito Mussolini diktator i 1920-årene. Med ideologien fascismen ville han stanse kommunismen og utvikle en korporativ økonomi der arbeidere og kapitalister skulle spille på lag. I Tyskland utviklet Adolf Hitler nazismen. Den var sterkt rasistisk og la vekt på jødehat og kamp mot marxisme og arbeiderbevegelse. Hitler kom til makten på lovlig måte i 1933. De borgerliges kommunistfrykt gjorde ham deretter til diktator. Etter dette ensrettet han Tyskland, forfulgte jøder og venstreorienterte, rustet opp i strid med Versaillestraktaten og forberedte Tyskland på en krig han mente måtte komme.

Det norske samfunnet ble påvirket både av kommunismen, den økonomisk krisa og fascismen mellom 1918 og 1940. Arbeiderpartiet ble med i Komintern, men meldte seg ut og seiret i kamp med NKP om å ha tilknytning til LO. Borgerlige mindretallsregjeringer styrte Norge fram til 1935. Da fikk Arbeiderpartiet regjeringsmakt gjennom et kriseforlik med Bondepartiet. Deretter begynte regjeringen Nygaardvold å bygge ut en velferdsstat. Vidkun Quisling forsøkte å kopiere Mussolini og Hitler med et norsk fascistisk parti, men dette fikk liten oppslutning. Likevel ble sigøynere, tatere, samer, kvener og jøder utsatt for overgrep og diskriminering i det norske samfunnet.