Koding av ferdighetsmålene i læreplanen

Læreplanen for både Vg2 og Vg3 har to hovedområder: Samfunn og mennesker i tid (kunnskapsmål) og Historieforståelse og metoder (ferdighetsmål). Det første hovedområdet dekkes av teksten i boken. På innledningssida til hvert kapittel i boken er det markert hvilke kunnskapsmål kapitlet behandler.

Oppgavene på nettstedet er markert med bokstaver for å vise hvilke ferdighetsmål de dekker. Dette er ment som eksempler på hvordan det kan arbeides med ferdighetsmålene. 

Felles ferdighetsmål for Vg2 og Vg3

A finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger

B presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger

C  bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger

Bare for Vg2

D identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

E  forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere hvilke kriterier som ligger til grunn for dette

Bare for Vg3

F tolke og bruke historisk tallmateriale i faglig arbeid

G utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling

H gi eksempler på kontroversielle historiske emner og drøfte motstridende årsaksforklaringer til en historisk hendelse

I  undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

J  drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

K gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden